Järgmisest aastast peab ohtlikku kaupa käitlev kaldapersonal olema läbinud vastava koolituse

Alates 1. jaanuarist 2010 jõustub kohustuslikuna rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskirja (IMDG koodeks) peatükk 1.3, mis sätestab väljaõppe mudelprogrammi ja nõude, et sadamas ohtlikku lasti (mõiste haarab lisaks pakitud ohtlikule kaubale ka mahtlastid) käitlev töötaja peab vastavalt tema tööülesannetele olema eelnevalt koolitatud.

Vastavalt sellele sätestab Sadamaseaduse uue redaktsiooni (15.06.2009) paragrahv 31 lõige 7 sadama pidaja või sadamaoperaatori kohustuse korraldada ohtlikku lasti käitleva töötaja koolitust vähemalt üks kord iga viie aasta jooksul Keskkonnainspektsiooni ja Veeteede Ameti poolt heaks kiidetud programmi alusel. Isik, kelle vahetu tööülesanne on ohtliku lasti käitlemine, peab omama koolituse läbimist tõendavat dokumenti, milles on ära toodud konkreetne koolitusprogramm. Koolitusprogramm tuleb koostada näidisprogrammi alusel:

Näidisprogrammi avamiseks kliki SIIA.