2013.a. TEGEVUSKAVA

KOOSTÖÖ TEISTE ORGANISATSIOONIDEGA

Koostöö vajadust teiste organisatsioonidega rõhutati 2012. aasta tööplaanis. Tulemuseks valiti Sadamate Liit Eesti Tööandjate Keskliidu volikogusse. ETK juhatus ja volikogu töötavad välja uue tegevusstrateegia, milleks ka Sadamate Liit saatis mitmed ettepanekud.

Sadamate Liidust sai Läänemere Sadamate Organisatsiooni(BPO) täisliige. Klaipedas toimuvale aastakonverentsile valmistame ette ka oma ettepanekud, mis puudutavad tõhusamat tööd HELCOM suunal ja kaasatöötamist meretranspordi valdkonna tariifi- ja hinnapoliitikas.

Koostöö Logistika ja Transiidiassotsiatsiooniga(LTA) on kujunenud aktiivseks tänu sarnastele siduvatele huvidele.

Sadamate Liit on Mereakadeemia nõunike kogu liige. Mereakadeemia iseseisev jätkamine või ühinemine TTÜ-ga on terevalt päevakorras. Sadamate Liit osaleb protsessis oma ettepanekutega. Küsimus jõuab konkreetse lahenduseni tõenäoliselt hiljemalt 2013.a. detsembriks, mil peaks allkirjastatama EMERA ja TTÜ ühinemisleping. TTÜ jaoks on ühinemine vastuvõetav, kuid paljuski tingimuslik ja sõltub riigieelarve eraldistest 2014. aastaks.

Sadamate Liit on Kutsekoja transpordilogistika kutsenõukogu liige ja hiljuti valitud ka transpordi-inseneride kutsestandardite ettevalmistava komisjoni liikmeks.

ÕIGUSLOOME JA MERENDUSPOLIITIKA

Sadamate Liidu liikmetel on mitmeid vajadusi, mille lahendamiseks on vaja muudatusi kehtivates õigusaktides. Liit on ette valmistanud oma ettepanekud MoS ja Sadamaseaduse muutmiseks. Teemad puudutavad jäämurdmise korda, reostustõrjekavasid, vee erikasutust ja muid. Sadamate Liit on teinud MKM-le konkreetse ettepaneku lülitada seadusmuutmise protseduur Merenduspoliitika rakenduskavasse.

Riiklike laevandustasude muudatused MoS kaudu on väga konfliktne teema, kuid Logistikaassotsiatsiooni ja Sadamate Liidu ühistegevus sellel teemal käib. Liidu liikmed saavad sellest teavet operatiivselt, kui tulemused või edasised plaanid selguvad.

Keskkonnaministeerium menetleb Sadamate Liidu poolt ettevalmistatud määruse eelnõu teksti, mis puudutab reostustõrjekava ja reostustõrje tehnikat. Hetkel on KKM juriidiline osakond eelnõu üle vaadanud ja teinud sellele vaid väikeseid formaalseid muudatusi. Kuid arvestame siiski sellega, et eelnõu suunatakse kooskõlastamisringile ja selles faasis tuleb tööd jätkata.

Käivituvad elektrooniline sadamaregister, valmistatakse ette kaubalaevanduse arengut soodustavaid juriidilisi akte ja reaalseid uusi struktuure (rahvusvaheline laevade paralleelregister). Tuleb jätkata tööd jäämurde arengukava teemal ja uuendamist vajab jäämurdetööde kord.

ÜHISÜRITUSED

Ühisürituste korraldamine on vajalik ja tõhus jooksva tegevuse planeerimiseks. Arvestades kujunenud praktikat, on ühisürituste korraldamine kaks korda aastas: kevadel ja sügisel praktiline ja otstarbekas. Muul ajal tõenäoliselt ebareaalne. Uuenduslik oleks see, kui ühisürituste korraldamised delegeerida Liidu liikmetele. Määrata konkreetne korraldaja, aeg ja ka sadamaettevõtlusega seonduv temaatika.

Käesolev tegevuskava ei ole lõplik, sest paljud küsimused, millega tuleb töötada, kerkivad jooksvalt ja operatiivselt. Senine praktika näitab, et Liit on nendele reageerinud kiiresti ja tegusalt.

Viktor Palmet
Tegevdirektor

Vaata ka 2014-2015.a. tegevuskava →
Vaata ka 2013.a. tegevuskava →
Vaata ka 2012.a. tegevuskava →