Eesti Sadamate Liit - Sadamad

2014.a. TEGEVUSKAVA

KOOSTÖÖ TEISTE ORGANISATSIOONIDEGA

Sadamate Liit on Tööandjate Keskliidu (ETK) liige. Mitmete meie liikmete esindajad on ka ETK volikogu liikmed. ETK juhatus ja volikogu töötavad välja uue Tegevusstrateegia ja Manifesti, milleks ka Sadamate Liit on teinud mitmeid ettepanekuid.

Sadamate Liidust on Läänemere Sadamate Organisatsiooni(BPO) täisliige. Septembris Bornholmil  toimuvale aastakonverentsile valmistame ette ka oma ettepanekud, mis puudutavad tõhusamat tööd HELCOM suunal ja kaasatöötamist meretranspordi valdkonna tariifi- ja hinnapoliitikas. Eesti on kahe järgneva aasta jooksul HELCOM eesistujariik. Teeme selles valdkonnas koostööd ka Keskkonnaministeeriumiga.

Koostöö Logistika ja Transiidiassotsiatsiooniga(LTA) on kujunenud aktiivseks tänu sarnastele siduvatele huvidele.

Sadamate Liit on Mereakadeemia nõunike kogu liige. Mereakadeemia on nüüdseks Tallinna Tehnikaülikooli kolledz. Sadamate Liit osaleb järgnevate aastate arenguprotsessides oma ettepanekutega

Sadamate Liit on Kutsekoja transpordilogistika kutsenõukogu liige ja hiljuti valitud ka transpordi-inseneride kutsestandardite ettevalmistava komisjoni liikmeks.

ÕIGUSLOOME JA MERENDUSPOLIITIKA

Sadamate Liidu liikmetel on mitmeid vajadusi, mille rahuldamine sõltub otstarbekalt ettevalmistatud õigusaktidest.  Sadamate Liit on viimastel aastatel näidanud end hea koostööpartnerina erinevates riigiasutustes ning Liidu kaasamine õigusloomesse on muutunud heaks tavaks.

ÜHISÜRITUSED

Ühisürituste korraldamine on vajalik ja tõhus jooksva tegevuse planeerimiseks. Arvestades kujunenud praktikat, on ühisürituste korraldamine kaks korda aastas: kevadel ja sügisel praktiline ja otstarbekas. Muul ajal tõenäoliselt ebareaalne.  Uuenduseks on seegi , kui ühisürituste korraldamised delegeerida Liidu liikmetele. Määratakse konkreetne korraldaja, aeg ja ka sadamaettevõtlusega seonduv temaatika.

Käesolev tegevuskava ei ole lõplik, sest paljud küsimused, millega tuleb töötada, kerkivad jooksvalt ja operatiivselt. Senine praktika näitab, et Liit on nendele reageerinud kiiresti ja tegusalt.

Viktor Palmet

Tegevdirektor

Vaata ka 2014-2015.a. tegevuskava →
Vaata ka 2013.a. tegevuskava →
Vaata ka 2012.a. tegevuskava →